Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 9. nov 2015

Bekey tilmelding

Det er Ejerforeningen som indgår aftaler med diverse firmaer. Beboer kan derfor ikke selv indgå aftale med Be-key. Virksomheden installerer nogle modtagere i hoveddørelåsene, således at leverandører kan låse sig ind i opgangene uden at skulle forstyrre beboere.

 

Lys i opgangene/udskiftning til LED

Ellen-Margrethe oplyste at etape 2 har fået udskiftet deres belysning i opgangene til LED.

Helge vil tage kontakt Jimmi for at undersøge om der er LED i vores etape.

 

Opfølgning på vand indtrængen

Kælder er ok. Om udbedring af facader/vinduer er i orden er svært at vide da vi ikke har haft så meget regn.

 

Minivejledninger til hjemmesiden

Diverse minivejledninger ligger nu på vores hjemmeside.

 

Grundejerforeningens opgaver/beplantning ved miljø stationen

Petanque banen blev nedstemt.  Der vil blive ført tilsyn med legetøj på legeplads, således at der ikke er nogen børn som kommer til skade.

Beplantning bagved den store miljøstation vil forhåbentlig ske til foråret, når der er kommet afklaring om fremtiden for den lille miljøstation mellem etape 4 og 5.

 

Opdatering af husordenen i forbindelse med have skure

Bestyrelsen er enig om at husordenen skal opdateres i forbindelse med opsætning af haveskure. Der er ikke i husordenen specifikt taget stilling til regler omkring haveskure. Da der er opført flere skure i haverne, ser bestyrelsen det som essentielt at eventuelle haveskure bliver opført således at den samlede bebyggelse fortsat beholder et ensartet udtryk, både om vinteren når der ikke er blade på hækkene, samt når haverne betragtes oppefra. Bestyrelsen vil stille forslag til næste generalforsamling om ændring af husordenen.

 

Tilbud på udskiftning af hoveddøre 

Der var ikke den store tilslutning til udskiftning af hoveddøre.

 

DKTV og Opgradering?

Vi har haft besøg af YOUSEE de har været nede i kælderen og kigge på vores anlæg/etablering af nyt, med det var uklart hvad der skulle laves og hvad det skulle koste. Derfor har vi bedt TDC afvente en opgradering af vort anlæg, indtil der foreligger et klart behov.

 

Lokalplan til Nabogrund

Der er plan om opførelse af en bebyggelse i skellet (på eksisterende parkeringsplads til Amager Strandvej 60-69) ud mod gang/cykelstien på Lergravsvej. Byggeriet bliver fordelt på henholdsvis 3 og 7 etager, den lille hvide bygning for enden af grunden er fredet og vil derfor blive stående. Ellen-Margrethe vil kontakte bygherre med henblik på at vi kan bevare beplantning (træer ud mod Lergravsvej) således at vi ikke bliver generet af det nye byggeri og stadig har noget grønt at se på. Derudover afventer planen en ny lokalplan for området.

 

Under eventuelt

Cykelskur er helt tilgroet indenfor. Det er aftalt med gartner at det bliver klippet til.

Næste møde

13-01-2016 hos Ellen-Margrethe 

 

 

Bestyrelsesmøde 11. aug 2015

Deltagere: bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanterne Lena Saxtoft og Inge Melin.

Dagsorden

1. Opfølgning på cykeloprydning.

Der er under cykeloprydningen fjernet ca. 15 cykler.

Desværre var der nogle beboere, som ikke havde forstået systemet med at fjerne de blå strips.  Deres cykler blev fjernet, men kunne senere hentes hos viceværten. Han beregner sig dog et gebyr for ulejligheden.   Dette betales fremover af cyklernes ejere.   

 

 I forbindelse med cykeloprydningen er der foretaget en forsigtig beskæring af bevoksningen i cykelskurene.

2. Opfølgning på fuglefodersituationen.

De ulovligt opsatte foderanordninger til fugle er fjernet.

3. Opfølgning på vandindtrængning.

I december 2014/januar 2015 kom der i forbindelse med et kraftigt regnvejr vand ind omkring vinduer og døre i 4 lejligheder nemlig Øresund Parkvej 2, 4. tv og Øresund Parkvej 6 1. tv, 3. tv og 4. tv.

Efter en besigtigelse accepterede Skanska at udbedre skaderne.

I juni måned blev fugerne over de berørte partier fræset ud.

I forbindelse hermed, konstaterede håndværkerne, at der flere steder var for lidt mørtel mellem murstenene, så der ligefrem var huller mellem stenene. Dette blev udbedret.

I august måned genetableres fugerne.

4. Minivejledning.

Der er udarbejdet 2 sæt minivejledninger.

Det ene sæt omhandler fordeling af forpligtelser mellem ejere og ejerforening, det andet er en vedligeholdelsesvejledning.

De besluttedes at de 2 vejledninger lægges på hjemmeside hver for sig. (Vejledningerne vedhæftet).

 

5. Grundejerforeningen.

Ellen-Margrethe refererede fra Grundejerforeningen.

Grundejerforeningen vil ikke gå med til at etablere 2 vejbump ud for Etape 1, som vi har foreslået, men kun 1 udfor blok 1.

Bestyrelsen finder ikke, at det er optimalt, men vælger at acceptere det, som det, der i øjeblikket et opnåeligt.

På næste bestyrelsesmøde i G/F vil Ellen-Margrethe meddele G/F vores accept.

Det er vedtaget at plante hybenroser i trekanten vest for den store miljøstation.

G/F vil undersøge, om der er interesse for en petanquebane. Hvis det er tilfældet søges den placeret på Grønningen.

6. Mulig opdatering af husorden i forbindelse med haveskure.

Der er uklarhed om, hvorledes husordenens regler for terrasserne skal opfattes, hvilket har ført til opførelse af nogle skure, som efter bestyrelsens opfattelse ikke lever op til bebyggelsens øvrige standard.

Bestyrelsen vil på næste møde formulere en præcisering i husordenen på dette punkt.

7. Tilbud på udskiftning af entredøre.

Et firma har tilbudt at udskifte entredørene med specielle sikkerhedsdøre.

Så vidt bestyrelsen er orienteret har kun meget få beboere vist interesse for tilbuddet.

8. DKTV.

I forbindelse med TDCs overtagelse af   Comx – som nu hedder Dansk Kabel TV – har nogle beboere fået afbrudt deres internetforbindelse. Det viser sig, at det er de beboere, som havde internetforbindelse via You See.

Der er fortsat uklarhed om årsagen til dette.

Der er IKKE -  som flere gange hævdet af TDC -  fra bestyrelsens side foretaget opsigelse af nogen rammeaftale.

Problemerne synes nu at være løst.

DKTV har tilbudt en opgradering af internetforbindelsen, men bestyrelsen finder ikke, der for nuværende er behov for en sådan.

Der er forhandlet med DKTV om prisreduktion, som DKTV dog kun vil gå med til, hvis vi indgår en eksklusivaftale, hvilket bestyrelsen afviser.

 

 

Eventuelt.

Sommerfesten. Der er i øjeblikket tilmeldt omkring 20 deltagere.

En del beboere – særlig på 4. sal – er generet af duer på altanerne.

En beboer er generet af støj fra gadedøren.

Hjemmeside fungerer ikke optimalt – alternativer overvejes.

Næste møde mandag d.9/11 -15 kl 19.00 hos Annette Starch, Øresund Parkvej 2, 1. tv.

Mødet sluttede kl 21.00.

 

 

Bestyrelsesmøde 5. maj 2015

Bestyrelsesmøde referat:

Referat fra bestyrelsesmøde hos Hans 5,4. tv. tirsdag den 5. maj kl. 19:00.  

 

Agendaen var:

 

1: Konstituering af bestyrelsen v/valg af næstformand og sekretær

2:  Valg af repræsentant til Grundejerforeningen

3:  Opfølgning på generalforsamling

4:  Formalisering af "hyggekrog" i haven 

5:  Hegn og skure i private haver 

6:  Fokus punkter det kommende år

7:  Næste møde

 

Ad 1: 

Helge blev valgt til næstformand

Ellen-Margrethe blev valgt til sekretær

 

Ad 2: 

Ellen-Margrethe blev valgt som repræsentant til grundejerforeningen. Helge blev valgt som suppleant til grundejerforeningen.

 

Ad 3: 

Særligt 2 punkter fra generalforsamlingen blev diskuteret.

a: Det blev vedtaget at ønsket om vejbump blev taget op i grundejerforeningen ved næstkommende møde. Punktet har været oppe før, men vi har tillid til at Ellen-Margrethe og Helge kan trænge igennem med gode argumenter og få det vedtaget.

b: På generalforsamlingen  blev der diskuteret hvorvidt bestyrelsen havde pligt til at gennemgå gamle referater for at kunne beslutte udfra den akkumulerede historik som vi er i besiddelse af. 

Vi blev enige om at bestyrelsen kun står til ansvar for senest afholdte generalforsamling. Vor konklusion er at vi ikke er bestyrelse for de beboere der var der for år siden, men derimod bestyrelse for de beboere der er der nu. Vi kan kun agere på det mandat vi har fået fra den seneste generalforsamling og de beboere der fandtes på det tidspunkt. 

 

Ad 4: 

Den såkaldte "hyggekrog", som afstedkom så megen diskussion på seneste generalforsamling, vil vi gerne lave lidt kønnere således at den i højere grad harmonerer med resten af bebyggelsen, og også bliver gjort lidt mere tilgængelig for de øvrige beboere som ikke bor lige i nærheden.

Grundejerforeningen har dog nogle tiltag igang med beplantning af restområdet bag miljøstationen o.a., og vi besluttede at afvente færdiggørelsen af dette arbejde før vi går videre med dette punkt.

 

Ad 5: 

Bestyrelsen har konstateret at der synes at opstå nogle haveskure og hegn i de private haver i stueetagen, specielt ud for blok 1.

Disse haveskure og hegn er ikke i overensstemmelse med de rammer som er givet i husordenen, og vi er i bestyrelsen enige om at disse forhold skal bringes i orden. Bestyrelsen vil derfor foranledige at ejerne af de pågældende ejerlejligheder bliver gjort opmærksomme på problemet i.f.t. husordenen.

 

Ad 6: 

Fokus punkter det kommende år.

 

Cykeloprydning: 

Det er igen blevet tid for oprydning af effekter på vor fællesejendom. Dette gælder alle typer effekter, herunder cykler, barnevogne, legeredskaber og andet, som er henstillet på vor fællesejendom. Fællesejendom er alle steder som ikke er private ejerlejligheder eller terrasser.

Dette omfatter derfor vore udendørsarealer, samt opgange og kælderarealer. Der vil som sædvanlig komme opslag i opgangene når oprydningen går i gang.

 

Fodring af fugle: 

I henhold til husordenen, er det ikke tilladt at fodre fugle fra matriklen. Denne regel er indført for at forhindre at tiltrække fugle til bebyggelsen, der i perioder er meget berørt af fugle som sviner på terrasserne. Der vil derfor blive sat opslag op om dette i alle opgange. Eventuelle foderbrætter vil blive fjernet for så vidt som de står på fællesejendom, samt krævet fjernet hvis de står på private områder.

 

Minivejledinger

Bestyrelsen vil efter bedste evne forsøge at skabe et antal vejledninger som helt specifikt beskriver nogle af de afgrænsninger som eksisterer mellem ejerforeningens ansvar og ejernes ansvar når det kommer til bygningsdele som kræver reparation eller vedligeholdelse.

Disse vil i sagens natur ikke blive altomfattende, men kan formodentlig afhjælpe nogle af de spørgsmål som ofte opstår, samt give en hjælp til den almindelige vedligeholdelse, som jo også (i hvert fald delvist) er beskrevet i vedligeholdelsesmanualen.

 

Ad 7: 

Næste møde aftalt til 11. august kl 19:00 hos Helge, Øresund Parkvej 2, 4. tv.

 

Bestyrelsesmøde 18. mar 2015

Bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts kl. 19:00 afholdt hos Ole.

1: Vandskader: 

Vandskade i lejlighed nr. 5, 3. tv. Besluttede bestyrelsen  at dække per ”culance”.

Kælderskader er udbedret og færdiglavet. Alt ok.

Vi følger stadig op på diverse skader.

Ole kunne berette , at Jimmy havde været oppe og besigtige skaden. Mindre skade ved ”franske” altandøre.

Der er taget billeder/fotos af Ole og Jimmy. Skinne i gulvpanel er muligvis synderen. Ole følger selv op , med Hans og Jimmy.

Andre sager i Blok 2 nærmere specificeret lejligheder i nr. 2 og nr. 6 . Skanska vil formentlig sørge for udbedring og reparation i maj eller Juni, da dette arbejde kræver mere stabilt vejr.

2 : Regnskab

Der var spørgsmål fra Ellen Margrethe og Ole vedr. porto og gaver. Dette blev redegjort for og belyst af Helge og Hans.

Hans foreslog et mailsystem , mht udsendelse af breve. GF og varmeregnskaber. God ide, men da flere beboere Ikke har PC og printere, blev vi enige om, at fastholde vores nuværende porto og post-værktøj.

Bestyrelsen blev enige om at lade Hans gå videre til DEAS, med evt. nedsættelse af fællesbidrag for at undersøge , hvor stor nedsættelsen bliver, hvis vi ikke budgetterer med overskud i 2015. 

Der forventes ikke nogle større udgifter, de næstkommende år.

3: Beretningen

Hans ville gerne have supplerende info på mail , fra os i bestyrelsen. Til formandens beretning. Og så samler Hans trådene til en beretning.

Aktiviteter i 2014 blev lige ridset op. Et godt år med en del forbedringer.

Iøvrigt foreslog Hans, en ny ”Cykle-oprydning”. Tiltrængt. Da der står flere forladte cykler.

Ole spurgte mht trimning indvendig i cykelskure. Men Helge fortalte, at cykelskurene er Grundejerforeningens ansvar!

4: Ejeransvar

Dette punkt omhandlede bl.a. vores altaner. Helge pointerede, at gelændere ovenpå glas-fag er beboerens eget ansvar m.h.t. slibning, alge-rens og maling.

Herefter havde formanden foreslået et katalog , over fordeling af ansvar vedrørende vores boliger.

Index-oversigt over evt. Forebyggelse / evt. Skader / Ejendommens ansvar og beboerens ansvar.

Alle syntes , dette er en god ide. Så vi får en ”system-manual". Hans arbejder videre med projektet , suppleret op af os andre.

Evt:

Der var lidt info fra Ole , et evt. Loppemarked. Men Helge mente , det ikke var det rigtige forum. Ingerlil arbejder videre privat med projektet. Andre beboere har allerede meldt sig.

Bestyrelsesmøde 7. jan 2015

Dagsorden:

1: Gammel forsikringssag / indbrud i 5, 3th

2: forvitrende altanplader

3: Opsigelse af glas og kumme dækning

4: Vand indtrængen i 5, 3th samt 6, 4tv o.a.

5: Generalforsamling - tidspunkt - 2 datoer er reserveret hos DEAS, Onsdag 8/4 eller mandag 13/4.

 

ad 1: Gammel forsikringssag / indbrud i 5, 3th

Vedrørende indbrud tilbage i 2012 – er ejeren nu kommet til bestyrelsen med henblik på at få erstatning af udskiftning af dør. Dog skal der for at få erstatning foreligge en politianmeldelse samt en skadesanmeldelse – Administrator DEAS og Codan er inde i sagen og forsøger at hjælpe ejer med at få erstatning.

ad 2: Forvitrende altanplader

Der er faldet noget ”altanmateriale” ned fra en tredjesals-altan – og sagen er sendt til undersøgelse hos Skanska/Allan Thomsen. Der er ikke kommet svar endnu, hvorfor Hans vil rykke for, at vi får svar snarest muligt.

ad 3: Opsigelse af glas og kumme dækning

Da disse glas- og kummeskader koster under selvrisikoen, vil foreningen fremover være selvforsikret på dette område. Det betyder, at vi sparer en præmie på ca. 5. – 7.000 kr. Ejerforeningen vil fortsat betale en pludseligt opstået skade på eksempelvis en kumme. 

ad 4: Vand indtrængen i 5, 3th samt 6, 4tv o.a.

Vandet trænger ind fra forskellige steder, og der er iværksat forsikringssag og istandsættelse.

Desuden er der vand i ét kælderrum, og det vil der også blive set på – og efterfølgende blive taget stilling til hvilke foranstaltninger, der evt. skal iværksættes.

ad 5: Generalforsamling - tidspunkt - 2 datoer er reserveret hos DEAS, onsdag (2. påskedag er den 6. apr.!!) 8/4 eller mandag 13/4

Umiddelbart er de ovennævnte ikke så ”heldige”, derfor foreslås følgende datoer, nemlig den 15./ 20. eller 22. april 2015.

 

Efter mødet er det fastsat med DEAS, at generalforsamlingen finder sted den 20. april kl.18.30 2015 – der vil være sandwichs.

 

Næste møde: Hos Ole 1., 4. tv. onsdag den 18. marts kl. 19.

 

Evt.