Seneste nyt
13-11-2021 17:19 Referat af bestyrelsesmøde
23-09-2021 20:19 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 11. dec 2012

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Hanne Jørgensen (HJ), Bodil Sørensen (BS), Thorkild Lykke (TL) og Martin Sun Larsen (ML).

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.    

 

3.  Orientering

 • I forbindelse med den tidligere modtagne stævning med påstand om, at ejerforeningen tilpligtes at forøge størrelsen af ekspansionsbeholderen fra 200 liter til 600 liter, skal der foretages syn og skøn. Tidspunktet er endnu ikke fastsat. Foreningens advokat vil udarbejde supplerende spørgsmål til skønstemaet.
 • Jimmi har, efter anbefaling fra Skanska, skruet lidt op for varmen til det varme forbrugsvand.  

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Vare- og erhvervsbiler over 2.500 kg totalvægt henvises til den store parkeringsplads ved etape 1.
 • Der udleveres nye parkeringskort for 2013/14 gældende fra 1. januar 2013. Med baggrund i de alt for få parkeringspladser er det besluttet, at der i etape 4 og 5 alene udleveres 2 kort pr. lejlighed. Orienteringsskrivelse udleveres til alle lejligheder.
 • Der opsættes nyt skilt ved indkørslen til Sundby Parkvej.
 • Det er besluttet, at der skal ske klipning af hyben til foråret. Samtidig vil der blive opsat hegn for at hindre gennemgang af hybenbedene.
 • Klipning af højene ved etape 5, som hidtil kun er sket en gang om året, vil fremover ske mindst 2 gange.
 • Der vil igen i år ske indsamling af juletræer med opsamling ved etape 1.

 

5.  Økonomi

 • Budgettet følges fortsat pænt.
 • Skanska har d. 26. november 2012 indbetalt et beløb 26.000 kr. på foreningens konto i Danske Bank. Beløbet har været opført som et tilgodehavende siden 2010.

 

6.  5 års gennemgang

 • Afhjælpningen af mangler i de enkelte lejligheder er tæt på at være afsluttet. Skanska har meddelt, at beboerne i etape 5 har været meget samarbejdsvillige, idet det har været let at få adgang til lejlighederne og der har kun været få tilfælde, hvor der ikke er opnået enighed om hvilke arbejder, der skulle gennemføres.
 • Afhjælpningen af fællesmangler er også tæt på at være afsluttet. Skanska tilbyder kompensation for bl. a. mangelfuldt udført malerarbejde i opgangene i forbindelse med 1.årsgennemgangen, manglende cykelstativer og et låsesystem, hvor muligheden for nye kombinationsmuligheder er tæt på at være opfyldt. FS og AJ bemyndiges til at forhandle et endeligt forlig på plads.

 

7   Cykelparkering

 • Der afventes fortsat tegning og endeligt tilbud fra HN. Service vedr. udvidelse af cykelparkeringspladsen og evt. opstilling af en ny type cykelstativer.

  

8.  Afkalkning

 • Ejerforeningen har tidligere modtaget tilbud på et afkalkningsanlæg fra HOH Water Technologi med kemisk afkalkning af det varme vand og elektrisk afkalkning af det kolde vand. BS tager kontakt til Teknologisk Institut for evt. at få en udtalelse vedr. det pågældende anlæg.

 

9.  Vedligeholdelsesplan

 • Det er besluttet, at fremsætte forslag om oliering af udvendigt træværk i sommeren 2013 på førstkommende generalforsamling. AJ fremskaffer tilbud fra Viebke & West og LS byg til næste bestyrelsesmøde.
 • DEAS har tidligere fremsat tilbud på udarbejdelse af en 10 årig vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen overvejer fortsat at acceptere tilbuddet.

 

10  YouSee

 • YouSee har fremsendt tilbud på en samlet pris for Grundpakken for samtlige lejligheder i ejerforeningen med en pris svarende til 60% af prisen for individuelle abonnementer. De enkelte beboere kan herudover tegne individuelle abonnementer på Mellempakken og Fuldpakken. Forslaget drøftes videre med YouSee og bestyrelsen vil evt. fremlægge forslag til godkendelse på generalforsamlingen til foråret.

 

11. Generalforsamling

 • Endelig fastsat til onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 i Sundby Sejl.

 

12. Næste møde

 • Bestyrelsesmøde torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19.00 hos TL – Sundby Parkvej 7, 4.tv.

 

13. Eventuelt

 • Bestyrelsesmiddag d. 3. januar 2013 på Kareten. AJ bestiller bord.

Bestyrelsesmøde 10. okt 2012

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Hanne Jørgensen (HJ), Bodil Sørensen (BS), Erik Bremer Sørensen (ES) og Martin Sun Larsen (ML).

Afbud: Arne Jensen (AJ) og Thorkild Lykke (TL).

Referat

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.    

3.  Orientering

 • Ejerforeningen har fra ejerforeningens advokat modtaget kopi af en stævning med påstand om, at ejerforeningen tilpligtes at forøge størrelsen af ekspansionsbeholderen fra 200 liter til 600 liter. Skanska er bedt om en udtalelse og advokaten udarbejder svarskrift til Københavns Byret.
 • Advokaten undersøger om ejerforeningens forsikring, som indbefatter retshjælp, dækker ejerforeningens udgifter til advokat.  

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Det er besluttet at opstille en sansegynge på den brede del af grønningen.
 • Der er endnu ikke truffet endelig afgørelse vedr. henvisning af gulpladebiler til gæsteparkeringen ved etape 1.
 • Et hvepsebo i højen foran blok 9 er bekæmpet med hjælp af en mand fra kommunen.

5.  Økonomi

 • En budgetopfølgning på de første 9 måneder af 2012 viser, at budgettet følges pænt.
 • Det blev besluttet at indsætte 800.000 kr. hensat til oliering og vedligehold på en ”højrentekonto”.

6.  5 års gennemgang

 • Afhjælpningen af mangler i henhold til den af EKJ udarbejdede mangelliste er påbegyndt. FS og AJ har sammen med EKJ deltaget i et enkelt møde med Skanska.
 • Ejerforeningen har modtaget mangelskemaer fra 78 lejligheder ud af 92 mulige. Skemaerne er overdraget til Skanska. Afhjælpningen af mangler er startet op i mandags og der er afsat 4 dage til hver opgang.

7   Cykelparkering

 • Der afventes fortsat tegning og endeligt tilbud fra HN. Service vedr. udvidelse af cykelparkeringspladsen og evt. opstilling af en ny type cykelstativer.

 8.  Afkalkning

 • Ejerforeningen har fra Brems VVS modtaget tilbud på et afkalkningsanlæg fra HOH Water Technologi med kemisk afkalkning af det varme vand og elektrisk afkalkning af det kolde vand. Tilbudspris 94.906 kr. incl. moms.
 • Tilbuddet vil blive drøftet i formandsinitiativet, og ejerforeningen overvejer at få en udtalelse fra Teknologisk Institut.

9.  Vedligeholdelsesplan

 • DEAS (Dan-ejendomme) har fremsendt et tilbud på udarbejdelse af en 10 års vedligeholdelsesplan. Tilbudspris 26.250 kr. incl. moms.
 • Tilbuddet vil blive drøftet i formandsinitiativet.

10  YouSee

 • Afventer nyt tilbud.

11. Bestyrelsesgodtgørelse

 • Det blev godkendt, at FS (formand) og AJ (næstformand) kan modtage det skattefrie beløb for telefongodtgørelse og kontorhold, som for 2012 er i alt 3.700 kr. 

12. Generalforsamling

 • Afholdes igen i 2013 i Sundby Sejl. Foreløbig dato fastsat til onsdag d. 10. april 2013.

13. Næste møder

 • Bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. december kl. 19.00 hos ML – Sundby Parkvej 3, 2.th.
 • Bestyrelsesmiddag torsdag d. 3. januar 2013.

14. Eventuelt

 • AJ har meddelt, at badeværelsessagen nu skulle være afsluttet, og at der vil blive fremsendt en skrivelse fra advokaten i løbet af få dage.

 

Bestyrelsesmøde 15. aug 2012

Til stede: Flemming Sørensen (FS) (ref.), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Hanne Jørgensen (HJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (ES).

 

Referat

1.    Valg af referent

FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

     Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • Logic Air har gennemført servicegennemgang af ventilationsanlægget. Ingen bemærkninger.
 • En salgsmedarbejder fra firmaet HOH har besigtiget vores fyrkælder. HOH vil fremsende tilbud på et afkalkningsanlæg.
 • En stor vinduesrude er sprængt ved en såkaldt termisk sprængning. Sagen er anmeldt til Codan. Det er vigtigt at beboerne ikke placerer selv lette genstande op af ruden.
 • I forbindelse med nedsætning af spunsvægge på byggepladsen har Arkitektgruppen haft en hvid kasse placeret ved gavlen til blok 9 til måling af vibrationer. Kassen er fjernet igen.   

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der arbejdes fortsat på at henvise varevogne på gule plader til gæsteparkeringen ved etape 1.
 • Parkeringskort: Et flertal i bestyrelsen for etape 5 anbefaler, at antallet af kort reduceres fra 3 til 2 pr. lejlighed. En evt. vedtagelse kræver flertal i grundejerforeningens bestyrelse.                                                                                                                                    
 • Der er stillet forslag om opstilling af en sansegynge på legepladsen.
 • Kommunen opstiller 3 nye containere i den store miljøstation til hård plast, metal og elektronik.
 • Der etableres til september en storskraldsordning i lighed med sidste år.  

 

5.  Økonomi

 • En budgetkontrol for 1. halvår 2012 viser at budgettet følges pænt. Dog ser det ud til at udgifterne til elevatorer bliver større end budgetteret – bl. a. med baggrund i gennemførte faldprøver, som foretages hvert 3. år.

 

6.  5 års gennemgang

 • EKJ har gennemgået klimaskærmen og fællesarealerne og har herudover besigtiget 8 udvalgte lejligheder. Der er endnu ikke udarbejdet mangelliste, men ifølge EKJ er der færre fejl og mangler end i etaperne 1 - 4.
 • Der er indtil nu afleveret 33 mangelskemaer fra beboerne. De mest almindelige fejl og mangler er sætningsrevner, knirkende gulve og vandindtrængen i vestgavlene.

 

 

 

 

 

7.  Klage over utilstrækkelig varme i lejlighed

 • En klage over utilstrækkelig varme er sendt til udtalelse hos Skanska, EKJ og Sundby Rengøring.
 • Det blev besluttet at lade ejerforeningens advokat udfærdige et svar til klagerens advokat.

 

8.  Cykelparkering

 • Grundejerforeningen har givet tilladelse til udvidelse af cykelparkeringen ved blok 10. Afventer ikke endeligt tilbud fra HN. Service.

 

9.  YouSee

 • YouSee har fremsendt tilbud på grundpakken omfattende alle lejligheder i etapen. De husstande, som måtte ønske det, kan herefter tilkøbe tillægspakker. Tilbuddet er ikke særligt attraktivt og ML arbejder videre med sagen.

 

10. Sommerfest

 • Sommerfesten gennemføres trods relativt beskeden tilmelding. AJ køber ind.

 

11. Næste møde

 • Onsdag d. 10. oktober kl. 19.00 hos ES – Sundby Parkvej 10, 3.tv.

 

12. Eventuelt

 • ES påpeger, at der er problemer med temperaturen på det varme vand i opgang 10. Temperaturen er målt til højst 42 grader. Jimmi vil blive orienteret.

 

 

 


Bestyrelsesmøde 13. jun 2012

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Hanne Jørgensen (HJ), Bodil Sørensen (BS) (ref.).

Afbud: Martin Sun Larsen og Erik Bremer Sørensen

 

Referat

 

1.   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.    

 

2.  Orientering

 • Gennemført faldprøver på alle elevatorer. Alle godkendt uden bemærkninger. Samlet pris ca. 20.000 kr. Næste prøve i 2015.

 

3.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Etape 5 beder om tilladelse til at udvide cykelparkeringen ved blok 10 og opsætning af hegn i hybenbedet ud mod metroen for at hindre gennemgang. Herudover vil etape 5 arbejde for at der etableres en storskraldordning i lighed med sidste år.

 

4.  Økonomi

 • Budgettet følges.
 • Regnskabet udarbejdes fremover af Dan-ejendomme.

 

5.  Varmeanlæg

 • Klage over utilstrækkelig varme i penthouselejlighed.

Sagen fortsætter.

 

6.  5 års gennemgang

 • FS og AJ har holdt møde med EKJ.

     Foreningen har herefter modtaget nyt reduceret tilbud på i alt 70.000 kr. for

          gennemgang af ejendommen, kontrol af mangeludbedringer og udarbejdelse af

          beboervejledning m.v. 8 lejligheder udtages til gennemgang af EKJ.

          Tilbuddet accepteres.

          Efterfølgende opfølgning sker på timelønsbasis.

 • Ejerne vil modtage vejledning og mangelskema i løbet af juli måned og alt materialet forventes afleveret til Skanska i begyndelse af september.

 

7   Cykeloprydning

 • Den 15. juni udsættes ikke mærkede cykler, og samtidig klippes beplantning i cykelskurene ned. Cyklerne fjernes den 18. juni.
 • Der er fortsat cykler i opgangene, som skal flyttes til cykelstativerne.

 

8.  Husorden

 • Knallerter kan holde på motorcykelpladsen ved opgang 1.

 

9.  Yousee

 • Vi afventer svar på vores henvendelse vedr. rabattilbud.

 

10. Næste møde

 • Onsdag d. 15. august kl. 19.00 hos AJ.

 

11. Eventuelt

 • Sommerfest afholdes søndag d. 18. august kl. 14.00.

 

 

Bestyrelsesmøde 16. maj 2012

Til stede: Flemming Sørensen (FS) (ref.), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Hanne Jørgensen (HJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (MSL).

 

Afbud: Erik Bremer Sørensen

 

Referat

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.

 

2.  Konstituering af ny bestyrelse

     Formand: Flemming Sørensen

     Næstformand: Arne Jensen

     Sekretær: Udskudt til senere

     Grundejerforeningen: Medlem: Flemming Sørensen

     Suppleant: Bodil Sørensen

 

3.  Forretningorden

     Forretningsordenen tilrettet. Det fremgår herefter af forretningsordenen, at

    bestyrelsesreferater nu lægges ud på foreningens hjemmeside.

 

 

4.  Orientering

 • Aktuel budgetkontrol giver ikke anledning til bemærkninger – budgettet følges pænt.
 • De sidste dørholdere er fjernet. Dørene var tunge at åbne og dørholderne skævvred dørene.

 

5.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er afholdt Ordinært Bestyrelsesmøde. Den tidligere formand Lone Jarlholm er gået af og Flemming Sørensen er valgt til ny formand.
 • Budget med uændret medlemsbidrag blev vedtaget. Samtidig blev det besluttet at udbetale 400.000 kr. af den likvide formue til de enkelte foreninger fordelt efter forholdstal. F.s.v. angår etape 5 betyder det en udbetaling på ca. 94.000 kr.
 • Den nye bestyrelse blev pålagt at se på kontrakten for viceværtarbejdet for grundejerforeningen for at sikre, at vi får ydelser der modsvarer den forholdsvis høje betaling.  

 

6.  Rengøring

 • De sidste cykler skal ud af opgangene. Samtidig skal skostativer og barnevogne m.v. tages ind i lejlighederne om fredagen for at sikre tilfredsstillende rengøring. AJ følger op.

   

7.  5 års gennemgang

 • EKJ har fremsendt tilbud på teknisk rådgivning i forbindelse med 5 års gennemgangen. Det må konstateres, at prisen for rådgivning efter samme model som i etape 4 er væsentligt højere end det beløb der er afsat i budgettet for 2012.

Det blev besluttet, at vi fortsat ønsker teknisk rådgivning. FS og AJ holder møde med EKJ.

 

8.  Cykelparkering

 • FS indhenter tilbud fra H.N. Service vedr. en udvidelse af cykelparkeringen ved blok 10. Herudover ønskes der fliser ved udgangen fra parkeringspladsen mod metroen.

 

9.  Cykeloprydning

 • MSL udarbejder orienteringsskrivelse og AJ indkøber strips til uddeling.
 • Uddeling af strips sker i uge 21.
 • Deadline for mærkning af cykler er d. 15. juni og ikke mærkede cykler sorteres fra og fjernes ugen efter.

 

 

10. Sommerfest

 • Der afholdes sommerfest efter samme koncept som sidste år på fællesarealet foran blok 10 søndag d. 19. august kl. 14.00.

 

 11. Næste møder.

 • Onsdag d. 13. juni kl. 19.00 hos BS og onsdag d. 15. august kl. 19.00 hos AJ.

 

12. Eventuelt

 • MSL mener ikke ParkZones skiltning er tydelig nok.
 • HJ er af den opfattelse at ikke alle parkeringsvagter er orienteret om at der må parkeres 30 min med P-skive.
 • BS har fremsendt skrivelse til TDC vedr. den manglende oplysning om en rabatpris på grundpakken i 5 år efter indflytning.

 

 

Bestyrelsesmøde 9. feb 2012

Til stede: Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Flemming Sørensen (FS) (ref).

Afbud: Pernille Poulsen, Peter Nyholm Jensen, Thorkild Lykke, Hanne Jørgensen

 

 

Referat

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.

2.    Orientering

 • Låger i cykelskure er isat før jul. FS undersøger om det er muligt at etablere smæklås i de nye døre – og hvad det evt. koster.
 • Der har været vand i betondækket i loftet i Sundby Parkvej 6, 3.th. Det vides ikke hvordan vandet er kommet ind. Jimmi og EKJ er sat på opgaven.
 • Et vindue i Sundby Parkvej 7, 4.tv har været revnet. Der er indsat nyt vinduesparti og regningen er sendt direkte til Codan.
 • Nyt indbrudsforsøg i kælderen. Det lykkedes ikke at bryde ind i kælderrummet, men døren er svært beskadiget. Målet har formentligt – igen – været 2 cykler.
 • Med baggrund i mange – og dyre - skader i de sidste 2 år har Codan ændret vores forsikringsvilkår så vi nu har en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade.

3.    Nyt fra grundejerforeningen

 • Parkering 

Der er før jul udleveret nye parkeringskort. Udformningen svarer ikke helt til ønskede, idet de 2 gæstekort ikke er påtrykt ”Gæstekort” og at de kun gælder for et år. Vi får nye kort igen i 2013 – uden beregning.

Grundejerforeningen ønsker de enkelte etapers holdning til at begrænse det samlede antal parkeringskort til 2 og en lavere vægtgrænse for varevogne, f.eks. til 2.500 kg totalvægt. Punktet udsat til næste møde.

 • De grønne områder

Aftalen med Skælskør Anlægsgartnere er opsagt og ny kontrakt er indgået med H. N. Service.

4.    Skralderum

 • Der hensættes papkasser og andet affald i skralderummene. Jimmi foreslår aflåsning, men bestyrelsen vil afvente og se om det ikke kan lykkes at opdrage beboerne til alene at komme husholdningsaffald i containerne.
 • BS laver udkast til orienteringsskrivelse.

5.    Cykler

 • I henhold til husordenen må der ikke være cykler foran opgangene, i opgangen og på repos`en.
 • AS laver udkast til orienteringsskrivelse.      

6.    Forberedelse af 5 års gennemgang

Udsat

7.    Generalforsamling

 • Regnskab.

     En budgetkontrol for 2011 viser at der bliver et pænt overskud efter at der er hensat

     175.000 kr. til oliering.

 • AJ og FS har budgetmøde hos Dan-ejendomme d. 8. marts 2012.

8.    Næste møde

Fastsættes senere.

9.    Eventuelt

En beboer har fremsendt forslag om at undersøge mulighederne for en samlet og mere fordelagtig aftale med YOUSEE. BS tager kontakt til YOUSEE og vil samtidig undersøge andre muligheder for at få billigere TV.