Seneste nyt
13-11-2021 17:19 Referat af bestyrelsesmøde
23-09-2021 20:19 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 21. nov 2013

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Hanne Jørgensen (HJ) og Morten Hansen (MH)

 

Afbud: Erik Bremer Sørensen

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • Ved skybruddet d. 18. september havde vi opstigende kloakvand i fyrkælderen. FS undersøger, sammen med Jimmi, muligheden for at indsætte en spærring for opstigende vand i kloakken.
 • AJ og FS har holdt møde med Skanska d. 4. november. Siden er den defekte mursten i gavlen udskiftet. Der er endvidere konstateret vandnedsivning i teknikskabet i Sundby Parkvej 7. Skanska udskifter en utæt tagbrønd. MH følger op på udbedring af skader i lejlighederne
 • Foreningen har modtaget 2 uopfordrede tilbud på hhv. administration og trappevask/viceværtarbejde. Tilbuddet på administration er billigere end vores nuværende aftale, men vi er godt tilfredse med samarbejdet med DEAS. Vi vil dog med udgangspunkt i ovennævnte tilbud tage kontakt til DEAS for at forhandle prisen. Tilbuddet på trappevask/viceværtarbejde svarer til vore nuværende omkostninger og vi ønsker ikke umiddelbart at skifte.
 • Hofor har fremsendt en skrivelse til foreningen med bemærkning om, at vores ejendom er velegnet til etablering af solceller. BS følger op på henvendelsen.
 • Skanska har fremsendt en samlet indbydelse til formændene for alle etaper i Øresund Strandpark med et tilbud om et orienteringsmøde om Lergravsprojektet. Et flertal af formændene mente ikke der var behov for yderligere orientering om projektet og vi har indtil videre takket nej til tilbuddet. 

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er etableret nyt græsbed ved etape 1, opsat bomme på grønningsstien og foretaget lukning af den store miljøstation.
 • Klipning af hyben er udsat til foråret.
 • Grundejerforeningen har modtaget uopfordret tilbud på pasning af de grønne områder og vintertjeneste, men fortsætter indtil videre med nuværende leverandør.
 • Der har været forslag om juletræ på grønningen, men der er udtrykt betænkelighed ved strømudtag til lys. Forslaget genoptages til næste år.
 • Leif fra etape 4 og FS har holdt møde med grundejerforeningens advokat vedr. Skanskas ønske om at få Øresund Strandparks vedtægter aflyst af matr. nr. 1041, som er en del af Lergravsprojektet. Det er usikkert om de tinglyste vedtægter har betydning for projektets gennemførelse, men advokaten skriver til Skanska med kopi til kommunen og meddeler, at vi ikke umiddelbart vil medvirke til at aflyse vedtægterne.

 

5.  Økonomi

 • Budgettet følges pænt.
 • 2 ”højrentekonti” på i alt 800.000 kr. er forlænget et år. Rente 1,0 pct.
 • Udbetaling af skattefri bestyrelsesgodtgørelse – 3.700 kr. - til formanden og næstformanden godkendt.

 

6.  Rengøring

 • AJ og FS holder evalueringsmøde med Sundby Rengøringsservice torsdag d. 5. december.

 

7.  Forsikringsforhold

 • Codan har med baggrund i vores skadesforløb varslet en præmieforhøjelse på ca. 10 pct. til 68.883 kr. og en selvrisiko på 5.000 kr. Codan sletter samtidig keramiske kogeplader og sanitet af forsikringen. Foreningen accepterer ændringerne og beholder forsikringen i Codan.

 

8.  YouSee

 • Arbejdsgruppen har afholdt 1. møde. Der er udarbejdet udkast til brev til Skanska med anmodning om kommentarer vedr. aftale mellem TDC og Skanska om ejerforholdet til ledningsnettet. Der vil samtidig blive gjort opmærksom på, at den ifølge aftalen anførte specialpris ikke er effektueret. Aftalen gælder alle etaper og det er uvist om en eller flere af de andre etaper har gjort indsigelse. De andre etaper vil blive hørt inden brevet sendes.

 

9.  Revidering af husorden

 • AJ fremlagde udkast til revideret husorden. En drøftelse af den reviderede husorden blev udsat til næste møde.

 

10. Generalforsamling

 • Generalforsamlingen blev fastsat til torsdag d. 24. april 2014. Lokale i Sundby Sejl er bestilt.

 

11. Næste møde

 • Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 19.00 hos FS.

 

12. Eventuelt

 • BS gjorde opmærksom på, at etape 4 havde forsynet indgangsdørene med en ekstra liste, som skulle besværliggøre indbrud. AJ og FS tager et kik på dørene og vil evt. indhente tilbud fra Låsebussen.
 • Bestyrelsesmiddag blev aftalt til tirsdag d. 4. februar 2014. Tid og sted fastsættes senere.


   

Bestyrelsesmøde 11. sep 2013

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML) og Hanne Jørgensen (HJ)

Afbud: Erik Bremer Sørensen og Morten Hansen

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • Der er gennemført eftersyn af ventilationsanlægget. Der er konstateret mislyd ved 5 motorer og Logic Air anbefaler udskiftning af lejer ved næste eftersyn om et år.
 • Ejerforeningen har accepteret DEAS`s tilbud på udarbejdelse af vedligeholdelsesplan. DEAS vil foretage en besigtigelse af ejendommen i løbet af oktober måned.
 • DEAS har tilbudt at gennemføre en digitalisering af ejerforeningens vedtægter. Pris 1.500 kr. Tilbuddet er accepteret.
 • FS har rykket Skanska for en udbedring af den defekte mursten i gavlen ved nr. 7. Skanska har allerede ult. december 2012 accepteret at udbedre skaden, men det er endnu ikke sket.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Grundejerforeningen har afgivet høringssvar vedr. Lokalplanforslag Lergravsvej.
 • Skanskas advokat har fremsendt en skrivelse med ønske om, at Skanska udtræder af grundejerforeningen. Grundejerforeningen er af den opfattelse, at vi har et udestående med Skanska f.s.v. angår den lille miljøstation, idet den er opført på baggrund af en tidsbegrænset dispensation. For at undersøge om der er andre juridiske aspekter, vi skal være opmærksomme på, er anmodningen videresendt til advokat Thomas Damsholt til udtalelse.
 • Der foretages fortsat klunsning m.v. i den store miljøstation og det er derfor besluttet at foretage en yderligere lukning med en forhøjelse af gitteret for at hindre adgang.
 • Det er fortsat et problem at der hensættes storskrald ved den store miljøstation. Det koster penge at få det fjernet og herudover skal Jimmi betale et gebyr for at aflevere det på genbrugsstationen. Der etableres fælles afhentning af storskrald midt i oktober i lighed med tidligere år.

 

5.  Økonomi

 • Budgettet følges pænt.

 

6.  Rengøring

 • Der er foretaget hovedrengøring. Pudsning af vinduer vil afvente, at de mange edderkopper bliver mindre aktive.
 • BS har skrevet til LIDL med forslag om at der opsættes en ekstra udendørs skraldespand for at begrænse papiraffald m.v. i vores område.

 

7.  Forsikringsforhold

 • Med baggrund i en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade har ejerforeningen bedt Codan om at overveje en ændring af forsikringen, således at glaskeramiske kogeplader og sanitet i de enkelte lejligheder ikke er omfattet af forsikringen. Codan har foreslået, at forsikringen bibeholdes som den er, men at det i vedtægterne anføres, at der ikke modtages anmeldelser for skader på ovennævnte effekter. Ejerforeningen overvejer fortsat hvilken løsning der vælges. Såfremt der sker en ændring i forsikringsvilkårene vil ejerforeningen anbefale beboerne at sikre sig, at de er dækkede i henhold til deres indboforsikringer.

 

8.  YouSee

 • Med baggrund i en generalforsamlingsbeslutning er der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at undersøge ejerforholdene til foreningens TV-infrastruktur og samtidig arbejde for at få inddrevet de rabatter, som YouSee har lovet ejerne. Ifølge ML er det endnu ikke lykkedes at få afholdt det første møde i gruppen. FS sender en skrivelse til arbejdsgruppens medlemmer.

 

9.  Revidering af husorden

 • Det er besluttet, at der skal ske en ajourføring af ejerforeningens husorden. AJ og ES udarbejder forslag til ændringer til næste bestyrelsesmøde. Den ajourførte husorden skal fremlægges på næste generalforsamling til godkendelse.

 

10. Beboerhenvendelser

 • En beboer har i en skrivelse påpeget, at der i enkelte tilfælde er sket overtrædelse af husordenen og har endvidere foreslået flere ændringer. FS og AJ vil påtale inddækning af altan og opsætning af genstande på muren. De foreslåede ændringer af husordenen vil blive overvejet i forbindelse med ovennævnte ajourføring.

 

11. Medlemskab af ”Fugl og Fisk”

 • En beboer har stillet forslag om, at ejerforeningen tegner medlemskab af foreningen ”Fugl og Fisk”. Foreningen ejer en båd i Sundby Sejl og medlemskabet giver ejerforeningens medlemmer fortrinsret til tidsbestilling og til indstilling af skippere. Kontingent pt. 1.000 kr. Bestyrelsen vil positivt overveje forslaget.

 

12. Lokalplanforslag Lergravsvej

 • Bestyrelsen bakker op om grundejerforeningens høringssvar og vil derfor ikke fremsende et selvstændigt høringssvar. Bestyrelsen anbefaler til gengæld, at så mange beboere som muligt indsender egne høringssvar. FS og BS har deltaget i 2 borgermøder indkaldt af hhv. Københavns Kommune og Amager Øst Lokaludvalg.

 

13. Næste møde

 • Torsdag d. 21. november 2013 kl. 19.00 hos ML.

 

14.  Eventuelt

 • HJ var ikke helt tilfreds med olieringen af altanrækværket.
 • HJ nævnte, at der var konstant lys i kælderen. FS kontakter Jimmi.
 • AJ foreslog, at der opsættes en opslagstavle i opgangene under trappen. AJ indhenter løsningsforslag.
 • AJ efterlyste nyt fra Rafn & Søn vedr. nedsættelse af den afgiftspligtige grundværdi. FS meddelte, at der ikke foreligger nyt i sagen og at der formentligt vil gå lang tid før der foreligger en afgørelse. 

Bestyrelesesmøde 18. jun 2013

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Hanne Jørgensen (HJ) og Erik Bremer Sørensen (ES)

 

Afbud: Morten Hansen

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • Oliering af udendørs træværk er afsluttet. Arbejdet er udført tilfredsstillende, men farven på træværket på penthouselejligheden ved Strandvejen er lysene end det øvrige træværk. Den lysere farve skyldes formentligt, at ejeren af lejligheden tidligere har olieret med en anden type olie. Der afholdes afklarende møde i lejligheden med Claus Sørensen fra malerfirmaet d. 20. juni.
 • Der er i foråret konstateret en mindre vandskade i Sundby Parkvej 4, 1.tv. Der er formentligt tale om vand, der har stået i hulrummet i elementerne i etageadskillelsen siden byggeriet. Der er ikke siden konstateret vand, men Jimmi foretager en ekstra fugtighedsmåling. Ejeren udbedrer selv skaden og foreningen dækker ejerens udgifter.
 • Der er konstateret fejl i flere energimålere til aflæsning af varmeforbrug. De enkelte ejere skal i henhold til vedtægterne selv afholde udgifterne til udskiftning af varmemålere.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er afholdt Ordinært Bestyrelsesmøde torsdag d. 23. maj. Skanska ønsker, med baggrund i det ændrede lokalplanforslag for etape 6, at trække sig ud af grundejerforeningen. FS er genvalgt som formand.
 • Der opsættes spærrebomme ved stien over Grønningen ved etape 4`s cykelskur.
 • Der opsættes 2 bænke ved sansegyngen.
 • Der plantes løvfældende dværgtræer på Grønningen. Arbejdet er delvis gennemført.
 • Etape 4 har et ønske om at lave cykelparkering for ladcykler på arealet mellem tilkørselsvejen og cykelskuret. Grundejerforeningen accepterede etape 4´s ønske.
 • En opgørelse fra ParkZone viser, at der udskrives stadig færre parkeringsafgifter.

 

5.  Økonomi

 • Budgettet følges pænt.

 

6.  Rengøring

 • Ved et møde med Sundby Rengøring er det aftalt at opsamling af papiraffald fremover sker samme dag som der foretages trappevask. En del papiraffald ved Øresundsvej stammer fra Lidl. ML har forespurgt kommunen om opstilling af en skraldespand. BS sender en skrivelse til Lidl med vores ønske.
 • Der står fortsat cykler og andre genstande i opgangene som vanskeliggør rengøringen. AJ og ES udarbejder skrivelse, som rengøringsfolkene kan uddele til beboerne.

 

7.  Cykelparkering

 • Der er udsat cykler, som ikke var forsynet med strips, af cykelskure og kælder d. 14. juni. De udsatte cykler afhentes af Jimmi d. 1. juli.
 • Bestyrelsen overvejer fortsat at udvide cykelparkeringspladsen ved blok 10.

 

8.  Hjemmesiden

 • På generalforsamlingen blev der fremsat ønske om en opdatering af hjemmesiden. BS gennemgår de enkelte dokumenter.

 

9.  Forsikringsforhold

 • Ejerforeningens bygningsforsikring omfatter glas og sanitet og dermed også skader i de enkelte lejligheder indeholdt i ovennævnte dækninger. Med en selvrisiko på 5.000 kr. er det uhensigtsmæssigt med en ordning som dækker små skader i de enkelte lejligheder. Bestyrelsen overvejer at ændre forsikringsdækningen og derefter henstille til de enkelte beboere, at de tegner dækning af glas og sanitet i indboforsikringen.

 

10. YouSee

 • Der er nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge ejerforholdet til ejerforeningens TV-infrastruktur og til inddrivelse af lovede rabatter. ML skriver til de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen - Marius Nielsen og Sten Lykkebo.

 

11. Sommerfest

 • Sommerfesten afholdes søndag d. 11. august. AJ laver opslag og AJ og ES køber ind.

 

12. Næste møde

 • Onsdag d. 11. september kl. 19.00 hos BS.

 

15. Eventuelt

 • Ifølge Københavns Kommune vil arbejdet med at etablere cykelsti langs Amagerbanens gamle tracè på vestsiden af vores bebyggelse blive påbegyndt til september.
 • Der er udarbejdet lokalplanforslag vedr. Skanskas påtænkte byggeri på den tomme grund.

 

 

Bestyrelesesmøde 29. apr 2013

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (ES), Morten Hansen (MH) .

 

Afbud: Hanne Jørgensen

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Konstituering af ny bestyrelse

 • Formand: Flemming Sørensen

          Næstformand: Arne Jensen

          Grundejerforeningen: Medlem: Flemming Sørensen

                                          Suppleant: Bodil Sørensen

 

4.  Godkendelse af forretningsorden

 • Forretningsorden godkendt

 

5.  Orientering

 • Ejerforeningen har fra EKJ modtaget Notat vedr. termografering af blok 9 og 10. Konklusion: Generelt har bygningerne et lavt og jævnt varmetab.
 • Der er indgået forlig om udskiftning af ekspansionsbeholder. Beholderen er udskiftet. Advokatomkostningerne, minus selvrisiko 2.000 kr., dækkes af ejendommens retshjælpsforsikring.
 • Oliering af udendørs træværk er påbegyndt mandag d. 22. april og forventes fuldført ultimo maj måned.

 

6.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der afholdes Ordinært Bestyrelsesmøde torsdag d. 23. maj.
 • Klipning af hyben er endnu ikke påbegyndt og derfor udsat til efteråret.
 • Der afholdes evalueringsmøde med Sundby Rengøringsservice tirsdag d. 7. maj vedr. renholdelse af fællesområderne.  

 

7.  Økonomi

 • Budgettet følges pænt. Det er endvidere lykkedes at få EKJ til at tilbagebetale 5.000 kr. af for meget opkrævet honorar for 5 års gennemgangen.

 

8.  Rengøring

 • AJ har købt løvstøvsuger til opsamling af visne blade.
 • AJ vil, i samarbejde med rengøringsfolkene, fjerne de sidste cykler fra opgangene og placere dem i cykelskurene eller i cykelstativerne.
 • Det er aftalt med Sundby Rengøringsservice, at hovedrengøring vil blive varslet med opslag i opgangene.   

 

9.  Cykeloprydning

 • Cykeloprydning gennemføres d. 14. juni. AJ laver aftale med Jimmi, køber strips og laver opslag.
 • Det er besluttet, at der må henstilles cykler og barnevogne i forrummene i kælderen. Der må ikke hensættes storskrald. BS laver opslag.

 

10. Afkalkningsanlæg

 • BS indhenter udtalelse fra Teknologisk Institut vedr. etablering af afkalkningsanlæg.

 

11. Vedligeholdelsesplan

 • Det er besluttet at acceptere DEAS`s tilbud på udarbejdelse af vedligeholdelsesplan. FS tager kontakt til DEAS.

 

12. YouSee

 • Der er, som besluttet på generalforsamlingen, nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge ejerforholdet til ejerforeningens TV-infrastruktur og til inddrivelse af lovede rabatter. Arbejdsgruppen består af Martin Sun Larsen, Sten Lykkebo og Marius Nielsen.

 

13. Sommerfest

 • Sommerfesten afholdes søndag d. 11. august.

 

14. Næste møde

 • Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 hos AJ.

 

15. Eventuelt

 • Husordenen vil blive gennemgået inden næste generalforsamling.
 • ES køber olie til smøring af låse, bl.a. i dørene til skralderummene.

 

 

 

  

Bestyrelsesmøde 14. mar 2013

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Hanne Jørgensen (HJ), Bodil Sørensen (BS), Erik Bremer Sørensen (ES) og Martin Sun Larsen (ML).

 

Afbud: Thorkild Lykke (TL).

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.    

 

3.  Orientering

 • Der er d. 20. februar foretaget syn og skøn i sagen om utilstrækkelig varmeforsyning i en lejlighed. I forbindelse med skønsforretningen blev det konstateret, at der var en utæthed i membranen i ekspansionsbeholderen, hvilket umuliggjorde kontrol af fortrykket. Skønsmanden meddelte herefter, at ekspansionsbeholderen skulle udskiftes og anbefalede samtidig, at den blev forøget fra 200 l til 500 l. Det er herefter besluttet at forlige sagen og at foreningen installerer den større ekspansionsbeholder. Udgiften er anslået til 15.000 kr.
 • Foreningens advokat har på forespørgsel bekræftet, at ejerforeningens forsikring, som indbefatter retshjælp, dækker advokatomkostningerne.
 • Rafn & Søn har fremsendt en mail til alle ejere, som har søgt om nedsættelse af ejendomsskatten, og meddelt, at klagen, som den 29. marts 2012 blev fremsendt til vurderingsmyndighederne, endnu ikke er behandlet.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Intet.

 

5.  Rengøring

 • Den reviderede skrivelse til udlevering til ejere af cykler i opgangene blev godkendt. AJ vil, i samarbejde med rengøringsfolkene, gøre en forstærket indsats for at få cyklerne ud af opgangene.
 • AJ vil købe en løvstøvsuger til opsamling af visne blade. Købet blev godkendt.

 

6.  Oliering af udendørs træværk

 • AJ har forud for mødet udleveret et tillæg til tidligere fremsendte tilbud. Det blev besluttet, at acceptere det fremsendte tilbud fra Viebke & West på i alt 471.524 kr. incl. moms. Ovennævnte firma har gennemført olieringen i etape 1 og 2.

 

7.  Cykelparkering

 • Der afventes fortsat tegning og endeligt tilbud fra HN. Service vedr. udvidelse af cykelparkeringspladsen og evt. opstilling af en ny type cykelstativer.

  

8.  Afkalkningsanlæg

 • Ejerforeningen overvejer fortsat om der skal investeres i et afkalkningsanlæg f.s.v. angår det varme vand. FS tager kontakt til etape 4, som også har udvist interesse for et afkalkningsanlæg, for at høre om de ønsker at indgå i en Taskforce.

 

9.  Vedligeholdelsesplan

 • Det blev besluttet at indlede drøftelser med DEAS med henblik på at få udarbejdet en 10 årig vedligeholdelsesplan i henhold til et tidligere fremsendt tilbud.

 

10. YouSee

 • Det blev besluttet, at der på generalforsamlingens fremlægges forslag til indgåelse af en kollektiv aftale om levering af kabel-tv i form af grundpakken. Aftalen vil omfatte alle husstande. Mellem- og fuldpakken kan tilkøbes individuelt. FS vil tage en snak med DEAS for at undersøge om det er foreneligt med ejerforeningens vedtægter.

 

11. Generalforsamling

 • FS vil udarbejde beretning, som vil blive fremsendt til bestyrelsen til godkendelse.
 • TL har meddelt, at han ønsker at trække sig fra bestyrelsen. FS og AJ accepterer genvalg. HJ og BS er ikke på valg.

 

13. Næste møde

 • Der er ikke fastsat nyt møde.

 

14. Eventuelt

 • Den årlige cykelindsamling er fastsat til d. 15. juni.
 • Sommerfesten er fastsat til d. 11.august.
 • BS udtrykte ønske om en batteriboks i den lille miljøstation.

 

 

 

Bestyrelsesmøde 13. feb 2013

Til stede: Flemming Sørensen (FS) (ref.), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Hanne Jørgensen (HJ), Bodil Sørensen (BS), Erik Bremer Sørensen (ES).

 

Afbud: Martin Sun Larsen

 

Referat

1.    Valg af referent

FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

     Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • Krüger Aquacare har d.d. gennemført rensning af varmtvandsbeholder og udsyring af varmeveksler.
 • Onsdag d. 20. februar skal der foretages syn og skøn i den verserende sag om utilstrækkelig varmeforsyning i en lejlighed. Skønsmanden er udpeget af Københavns Byret.
 • Der har været et indbrudsforsøg i Sundby Parkvej 2 ud mod Øresundsvej. Låsen var i den forbindelse gået i baglås, men ellers er der ikke sket skade.
 • En dørlås i Sundby Parkvej 10 er udskiftet pga slitage. Låsebussen vil fremsende tilbud på 2 gange årlig smøring af alle låse.
 • FS orienterede om et møde i formandsinitiativet. Der er ingen nye fælles initiativer og der blev alene udvekslet erfaringer og ideer vedr. 5 års gennemgang, afkalkningsanlæg, oliering af træværk, vedligeholdelsesplan, indbrudsforsøg og YouSee.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Parkeringsafgiften er forhøjet til 650 kr. og det er rettet på skiltet. Der er i 2012 udskrevet væsentligt færre parkeringsafgifter end i de foregående år.
 • Grønne områder. Alle hyben klippes ned til ca. 30 cm og det vil ske i løbet af foråret. Der opsættes hegn fra blok 10 og ud mod Øresundsvej for at hindre gennemgang. Bøgehækkene vil fremover blive klippet 2 gange. Der plantes bøgehæk ved cykelparkeringen ud mod Amager Strandvej.
 • Vinterservice. Det er grundejerforeningens opfattelse at der bruges for meget salt og HN Service er blevet bedt om at begrænse det mest muligt.  
 • Der etableres storskraldsordning med fælles indsamling af storskrald efter påske.
 • Etape 1 har stillet forslag om vejbump på Øresund Parkvej. Etape 2 og 3 er umiddelbart imod. Bestyrelsen i etape 5 har en neutral holdning til spørgsmålet og mener at afgørelsen må træffes af etaperne 1, 2 og 3. Bestyrelsen i etape 5 er til gengæld positiv overfor etablering af bomme eller lign. på grønningsstien og opsætning af 2 bænke.   

 

5.  Rengøring

 • AJ forelagde en skrivelse, som benyttes i etape 4, såfremt rengøringen hindres af skostativer, barnevogne og cykler. Skrivelsen udleveres af rengøringsfolkene til de enkelte beboere. Bestyrelsen vil lave enkelte redaktionelle ændringer i skrivelsen og benytte den for at gennemføre en forstærket indsats for at få cyklerne ud af opgangene.

 

6.  5 års gennemgang

 • 5 års gennemgangen er tæt på at være helt afsluttet, idet der alene mangler nogle mindre reparationer på taget. Der er indgået forlig med Skanska om mangelkompensation for bl. a. manglende cykelparkeringspladser, mangelfuldt udført malerarbejde i opgangene, evt. ny ekspansionsbeholder og låsesystemet, som er ved at være fuldt udnyttet. Forliget er på 375.000 kr. og beløbet er udbetalt. Der er taget forbehold for kælderen og evt. vandskader i murkronen.

 

7.  Oliering af udendørs træværk

 • Der er modtaget 2 tilbud på oliering af udvendigt træværk. Tilbuddene er ikke helt sammenlignelige, idet det dyreste tilbud omfatter en slutbehandling med transperant. AJ undersøger betydningen af slutbehandlingen. Der vil herefter blive taget stilling til hvilket af de 2 tilbud, der accepteres.

 

8.  Cykelparkering

 • Der afventes fortsat tegning og endeligt tilbud fra HN Service vedr. udvidelse af cykelparkeringspladsen og opstilling af en ny type cykelstativer.

 

9.  Afkalkning

 • BS har forelagt det tidligere fremsendte tilbud med elektrisk afkalkning af det kolde vand og kemisk afkalkning af det varme vand for Teknologisk Institut. Ifølge Teknologisk Institut er virkningen af den elektriske afkalkning beskeden, medens afkalkningen af det varme vand vil have større effekt. De øvrige etaper i Øresund Strandpark har også overvejet afkalkning uden at de kommet frem til et rimeligt beslutningsgrundlag. Vi overvejer fortsat om tilbuddet – helt eller delvist – er attraktivt.

 

10. YouSee

 • Det blev besluttet at invitere YouSee med til næste bestyrelsesmøde. Herefter vil der blive taget stilling til om der skal fremlægges forslag til generalforsamlingen vedr. det tidligere fremsendte tilbud med en samlet pris for grundpakken for samtlige lejligheder i ejerforeningen.

 

11. Generalforsamling

 • Udkast til regnskab for 2012 blev gennemgået. Det ordinære resultat er opgjort til 271.000 kr. og er påvirket af, at der er sket tilbagebetaling fra grundejerforeningen med 94.000 kr. Udgifter til EKJ for 5 års gennemgangen, i alt for 110.000 kr., er endnu ikke faktureret og skal fratrækkes opgørelsen. Det ordinære resultat er tilfredsstillende og hertil kommer kompensationsbeløbet på 375.000 kr. 
 • Udkast til budget blev gennemgået. Fællesbidraget vil blive fastholdt uændret. FS og AJ holder møde med DEAS onsdag d. 20. februar. 

 

12. Næste møde

 • Bestyrelsesmøde torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.00 hos HJ – Sundby Parkvej 3, 3.tv.

 

13. Eventuelt

 • Intet