Seneste nyt
13-11-2021 17:19 Referat af bestyrelsesmøde
23-09-2021 20:19 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 3. dec 2018

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde mandag den 3. december 2018 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Erik Sørensen (ES), Martin Sun Larsen (ML), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

Referat
1. Valg af referent
 • FS blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.

3.  Orientering
 • Der er konstateret vandskade i 2 lejligheder i forbindelse med et defekt køleskab. Ejeren har anmeldt skaden til DEAS, som har bedt om yderligere oplysninger før sagen evt. sendes til ejerforeningens forsikringsselskab. Bestyrelsen er umiddelbart af den opfattelse, at skaden bør dækkes af ejerens forsikring. Vi afventer yderligere oplysninger.
 • En beboer har klaget over manglende varme i badeværelsesgulvet. Sundby Rengøringsservice har set på sagen og henvist ejeren til ejerforeningens VVS-firma. Vi afventer yderligere oplysninger om årsagen til den manglende varme. 
 • En beboer har fremsat ønske om en handicapparkeringsplads. Bestyrelsen har godkendt anmodningen og har anvist pladsen tættest på cykelskuret ved Sundby Parkvej 1. Pladsen er på nuværende tidspunkt markeret med MC. Ejeren betaler ParkZone for opsætning af skilt.

4.  Nyt fra grundejerforeningen
 • Det er besluttet, at der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for området. Planen skal tage højde for fremtidige investeringer i beplantning, asfaltering, legeplads og lys. 
 • Der udleveres parkeringskort for en ny 2 årig periode i løbet af december måned. Der udleveres samme antal og type, som de nu gældende.
 • Der opsættes skilte ved grønningen med forbud mod hundeluftning på de grønne områder. 
 • Der indhentes tilbud på etablering af LED-lys i de høje lysstandere. 

5. Økonomi
 • Budgettet følges pænt. 
 • Der er indtil nu i forbindelse med Skanskaprojektet udbetalt kompensation for genhusning til 54 ejere. 

6.  Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger.

7.  Miljøstation
 • Der er pt meget rod i området ved de midlertidigt placerede affaldscontainere. Vi afventer fortsat en af kommunen lovet vurdering af om den eksisterende miljøstation kan dække behovet. Det blev besluttet, at BS retter en fornyet henvendelse til kommunen. Det blev samtidig besluttet, at FS retter henvendelse til Skanska vedr. betaling af en evt. ny miljøstation.

8.  Dørautomatik
 • Den nye dørautomatik er nu etableret og fungerer umiddelbart tilfredsstillende. Der har været problemer med kontakten bag cylindrene i nogle afdørrammerne, men det skulle nu være løst.

9.  Udskiftning af vand- og varmemålere
 • AJ meddelte, at Techem vil opsætte de nye energimålere i februar/marts måned. Brunata har endnu ikke aflæst varme og vand for 2018, men det vil formentligt ske i løbet af december måned.
10.  Isolering af gulve m.v.
 • Arbejdet skrider planmæssigt frem. Adserballe og Knudsen er meget fleksible og tager i vid udstrækning hensyn til folks ønsker med hensyn til fastsættelse af tidspunktet for gennemførelse af arbejdet.
 • Der har været afholdt 2 byggemøder hvor bestyrelsen har været repræsenteret. Bestyrelsen har accepteret opstilling af 2 containere på parkeringspladsen. Der er endvidere udleveret 5 postnøgler til håndværkerne. 

11. Kælder
 • Vi afventer fortsat en forhandling af hvad der skal ske med kælderen. Det må dog forventes, at eventuelle udbedringsarbejder først vil blive igangsat i løbet af 2020.

12. Næste møde
 • Torsdag d. 31. januar kl. 19.00 hos ML.

13. Eventuelt
 • ML har været i kontakt med Balder vedr. lugtgener fra skraldebygningen ved cykelstien. Der er nu lavet en bedre udsugning.
 • ML har fremskaffet et tilbud på service og vedligehold af hjertestarteren. FS vil tage tilbuddet med til grundejerforeningen.
 • Efter aftale med DEAS afholdes generalforsamlingen d. 11. april 2019.

Bestyrelsesmøde 20. sep 2018

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde mandag den 20. september 2018 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Erik Sørensen (ES) og Hanne Jørgensen (HJ).

Referat
1. Valg af referent
 • FS blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.

3.  Orientering
 • Der har været afholdt formandsmøde, hvor alle 5 etaper deltog. Der blev bl. a. drøftet fælles elevatorservice, samarbejdet med DEAS, viceværtens opgaver, afløb fra tagbrønde og tilstand af altanplader. Herudover blev der drøftet erfaringer med afkalkningsanlæg. Der er planlagt 2 møder om året.
 • Bestyrelsen har med henvisning til EU´s persondataforordning underskrevet en databehandleraftale udarbejdet af DEAS
 • En beboer har spurgt om lov til at etablere gulvvarme. Det er blevet afvist med henvisning til, at det er et indgreb i det fælles varmesystem.
 • En beboer har foreslået, at der i forbindelse med gulvsagen fast opstilles en container på parkeringspladsen til opsamling af storskrald. Det er afvist.
 • Der er tegnet forhøjet brand- og stormskadeforsikring i forbindelse med gennemførelse af Skanskas projekt. Det er sket uden beregning.

4.  Nyt fra grundejerforeningen
 • En beboer har, sammen med HN Service, udøvet hærværk mod 2 af vore fyrretræer. Grundejerforeningen overvejer om der skal ske genplantning og hvem der i givet fald skal betale.
 • En beboer, som er fraflyttet en lejlighed for flere år siden, har efterladt en indregistreret knallert på området. Grundejerforeningen har arbejdet på at få den fjernet, men det er ikke lykkedes. Det er nu besluttet, at lade ParkZone udskrive parkeringsafgifter for knallerten.
 • Der er indgivet 4 klager vedr. hundeglam i området - primært ved etape 2 og 3. Tilladelsen til at holde hund ligger i de enkelte ejerforeningers husorden, men klagerne er indgivet til grundejerforeningen, som vil behandle dem på førstkommende møde. 

5. Økonomi
 • Det er besluttet, at udbetale skattefri bestyrelsesgodtgørelse til hele bestyrelsen. Der er indtil nu indsendt 50 udbetalingsanmodninger til DEAS om udbetaling af kompensation for genhusning. DEAS starter nu udbetalingen, som vil ske i henhold til det forslag, der blev vedtaget på generalforsamlingen. 

6.  Rengøring
 • AJ meddelte, at kælderen fortsat trænger til en hovedrengøring. Det er dog besluttet at se tiden an, indtil vi ved, om der af Skanska skal ske udbedring af kælderen med et ekstra lag beton på gulvet.

7.  Miljøstation
 • Kommunen har i den seneste skrivelse anført, at de vil vende tilbage med en vurdering af, om den eksisterende miljøstation kan dække behovet for hele området. Vi afventer denne vurdering eller et evt. påkrav om at opføre en supplerende miljøstation. 

8.  Dørautomatik
 • Den nye dørautomatik er nu etableret og der er udleveret 1 fjernbetjening pr lejlighed. Der er herudover solgt 23 fjernbetjeninger, men der er leveringstid på de ekstra sendere. Der har været fejl på den nye låsecylinder i opgang 2, men det er nu rettet. Der vil blive udarbejdet opslag, som beskriver funktionen af det nye system.

9.  Udskiftning af vand- og varmemålere
 • Der er modtaget en ordrebekræftelse fra Techem med en pris, der er lidt højere end det oprindelige tilbud. Bestyrelsen har accepteret en lidt højere pris, idet der har været tale om en åbenlys fejl. Techem tog den største del af forhøjelsen og der er fortsat tale om et meget konkurrencedygtigt tilbud. Aftalen med Brunata er opsagt. Brunata laver varmeregnskabet for 2018 og Techem opsætter de nye målere i januar 2019.

11. Skanska
 • Der er endnu ikke lavet detailplan for gennemførelse af projektet med isolering af gulve m.v. Det forventes, at planen kan foreligge i slutningen af september, og at projektet kan gå i gang i løbet af oktober måned.
 • Udbedring af mangler i kælderen har afventet en endelig syns- og skønserklæring for tilsvarende mangler i etape 4. Syns- og skønserklæringen er nu udarbejdet. Skanska har oplyst, at der kan blive tale om opsætning af en ny membran på ydersiden af væggen i kælderen og evt. forstærkning af gulvet med et ekstra lag beton på 5 cm. Planlægningen kan blive påbegyndt i nær fremtid, men holdningen i bestyrelsen er, at vi gerne vil vente med at sætte yderligere investeringer i gang, som evt. omfatter tømning af kælderrum, indtil gulvsagen er gennemført. 

12. Næste møde
 • Mandag d. 3. december kl. 19.00 hos FS.

13. Eventuelt
 • AJ og ES vil sætte kroge på kælderdørene.

Bestyrelsesmøde 2. aug 2018

Bestyrelsesmøde mandag den 2. august 2018 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Erik Sørensen (ES), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML) og Hanne Jørgensen (HJ).

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.

 

3. Orientering
 • Københavns Politi har afgjort erstatningssagen og udbetalt et erstatningsbeløb på 10.808 kr. for den beskadigede dør til opgangen i Sundby Parkvej 1. Pengene er udbetalt til FS, som har videresendt dem til DEAS. 

 • En fejl i styresystemet i en motor til ventilationsanlægget på taget ved Sundby Parkvej 10 har betydet, at motoren løb løbsk og periodevis forårsagede betydelige støjgener. Logic Air har udbedret fejlen på motoren.

 • Der har været indbrud i Sundby Parkvej 10, hvorved der er sket skade på 3 døre i opgangen. Skaden er anmeldt til ejendommens forsikring og forsikringsselskabet har accepteret at betragte det som en enkelt skade. Det har betydning for selvrisikoen.

 • FS har bestilt 2 ekstra viceværtnøgler til hhv. Holmsgaard og Adserballe & Knudsen til brug for gennemførelse af Skanskaprojektet. Når projektet er færdigt vil nøglerne være til rådighed for bestyrelsen.
   

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er igen i år konstateret betydelige angreb af lus i hækkene og der er foretaget sprøjtning både udvendigt og indvendigt fra terrasserne. 
 • Plantning af bøgeplanter, bl. a. ved gavlen af Sundby Parkvej 1, blev først gennemført i foråret til trods for at arbejdet var bestilt sidst på sommeren sidste år. Vanding sker herefter for egen regning af HN Service.
 • Kommunen har opsat ekstra skraldespande ved Øresundsvej og Amager Strandvej.
   

5.  Økonomi

 • Skanska har udbetalt et kontantbeløb til ejerforeningen, som skal dække udgifter til rådgiver, advokat og genhusning samt et ekstra rådighedsbeløb. Projektet skal som udgangspunkt økonomisk hvile i sig selv. Genhusningsbeløbene, som de fremgår af forslaget, der blev vedtaget på generalforsamlingen, vil blive udbetalt i forbindelse med gennemførelse af projektet. FS kontakter DEAS og Holmsgaard. Det overskydende rådighedsbeløb vil først blive udbetalt når regnskabet er gjort op og en evt. udbetaling er godkendt på en generalforsamling. 
   

6.  Rengøring

 •  AJ meddelte, at der trænger til rengøring i kælderen. AJ kontakter Jimmi. 

 

7.   Miljøstation

 •  Københavns Kommune har for en måned siden umotiveret placeret 17 affaldscontainere på parkeringspladsen. En beboer i det nye byggeri på den anden side af cykelstien havde set en beboer fra etape 4 eller 5 aflevere en papkasse i en af deres containere og havde klaget til kommunen. Affaldsservice var herefter af den opfattelse, at vi havde behov for flere affaldscontainere i Øresund Strandpark. Bestyrelsen i etape 5 har med 2 skriftlige klager til kommunen givet udtryk for undren over kommunens adfærd, idet vi henviste til kommunens tidligere påbud om at fjerne den lille miljøstation og trussel om dagbøder og efterfølgende meddelelse af afslag på en byggetilladelse til en ny miljøstation. Vi har ønsket alle containere fjernet igen. Efter 2 besøg af folk fra Affaldsservice er der dog alene opnået en reduktion i antallet, som så midlertidigt er placeret på cykelparkeringspladsen ud mod cykelstien. Vi afventer herefter et evt. påbud fra kommunen før videre foretages. 

 

8.   Dørautomatik

 • Det tidligere fremsendte tilbud er accepteret og etableringen af dørautomatik vil ske i begyndelsen af august. Der udleveres en håndsender pr. lejlighed og herudover vil der i forbindelse med etableringen kunne købes yderligere håndsendere til indkøbspris. Efterfølgende vil Sundby Rengøringsservice overtage administrationen og sælge håndsendere incl. kodning for 1.000 kr. pr. stk. ML laver udkast til orienteringsskrivelse.  

 

9. Sikringsskinner/sikringsdøre

 • En beboer har spurgt om tilladelse til etablering af sikringsskinner på altandørene på 1. sal og investering i en sikringsdør til opgangen. Sikringsdørens udseende svarer til den eksisterende dør. Bestyrelsen har accepteret etableringen af sikringsskinner og sikringsdør mod at beboeren selv afholder omkostningerne. 

 

10. Udskiftning af vand- og varmemålere

 • Der er indhentet tilbud fra 3 firmaer. Tilbuddene omfatter både etablering af målere og fremtidig drift. Det er besluttet, at acceptere tilbuddet fra Techem på 238.000 kr. Målerne vil blive udskiftet i begyndelsen af 2019 som oplyst på generalforsamlingen.

 

11. Delforlig med Skanska

 • Der gennemføres interviews med alle ejere/beboere i perioden 9 – 13. august. De planlagte interviews gennemføres i en skurvogn på parkeringspladsen. Selve renoveringsprojektet forventes at starte omkring 1. oktober og vil strække sig over en periode på 8-9 måneder. 
 • Skanska tegner All-Risk forsikring, som også dækker Øresund Strandpark, etape 5. Det fremgår dog af aftalen med Skanska, at ejerforeningen også skal tegne en udvidet brand- og stormskadeforsikring. FS kontakter DEAS..

 

12. Næste møde

 • Torsdag d. 20. september kl. 19.00 hos ES.

 

14. Eventuelt

 • Der var ingen bemærkninger. 

Bestyrelsesmøde 14. maj 2018

Bestyrelsesmøde mandag den 14. maj 2018 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Hanne Jørgensen (HJ) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3. Konstituering af ny bestyrelse

 • Formand: Flemming Sørensen
  Næstformand: Arne Jensen
  Sekretær: Martin Sun Larsen
 • Grundejerforeningen:
  Medlem: Flemming Sørensen
  Suppleant: Bodil Sørensen

4. Orientering
 • Ny administrator i DEAS: Pernille Mørk. 
 • Der er konstateret en skade i væggen over døren ind til en stuelejlighed i Sundby Parkvej 5. Der er sat en murer på opgaven.
 • FS har sendt 2 regninger til politiet vedr. den af politiet beskadigede dør i Sundby Parkvej 1. Politiet har i første omgang afvist at betale regningerne. Der er til gengæld oprettet en erstatningssag, der først skal behandles af Københavns Politi, hvorefter den sendes til Statsadvokaten i København. Der forventes en sagsbehandlingstid på 60 dage.
 • En beboer har spurgt til muligheden for at placere en trækvogn på ladcykelpladsen. AJ kigger på mulighederne.

5.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde d. 16. maj. FS genopstiller som formand.
 • Forslag om etablering af hegn og lukning af adgangsvejen til cykelstien blev afvist af generalforsamlingen i etape 4. Der overvejes nu opsætning af bomme ved udkørslen og opsætning af skilte med privat område. 
 • Der er nu plantet hyben i de områder hvor der er fjernet efeu. Den oprindelige beplantning med Rosa Rugosa er en invasiv art, som ifølge Miljøstyrelsen skal bekæmpes. Der er i stedet plantet æbleroser. Det er dog ikke optimalt med 2 typer hybenroser i samme bed og der overvejes nu alternative løsninger.
 • Der er meget affald i hybenhækkene og Sundby Rengøringsservice har foreslået opstilling af affaldsbeholdere ved Øresundsvej og Amager Strandvej. MJ vil i første omgang skrive til Københavns Kommune med anmodning om, at kommunen opsætter flere affaldsbeholdere – og foretager hyppigere tømninger.

6.  Økonomi

 • Budgettet følge pænt. Overflytning af indestående fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank er delvis gennemført. Det har været en langstrakt proces og DEAS har accepteret at gennemføre overflytningen uden udgifter for foreningen.

7.  Rengøring

 •  Det blev besluttet at gennemføre en polering af fliserne i stueetagen. Det blev samtidig besluttet, at oprensning af lyskasser skal gennemføres snarest muligt. AJ retter henvendelse til Sundby Rengøringsservice. 

 

8.   Cykeloprydning

 •  Dato for cykeloprydning er fastsat til d. 16. juni. AJ laver opslag og køber strips. 

 

9.   Dørautomatik

 •  Ifølge tilbuddet vil der være mulighed for åbning af døre både elektronisk og med nøgle og det blev besluttet at udlevere 1 håndsender pr. lejlighed. Der er aftalt møde med Nørholm og Lemming A/S tirsdag d. 24. maj kl. 14.00 for en gennemgang af tilbuddet. 

 

10. Udskiftning af vand- og varmemålere

 •  AJ har indhentet tilbud fra ISTA på 206.000 kr. og aftalt møde med Brunata tirsdag d. 15. maj. 

 

11. Delforlig med Skanska

 • Efter at det på generalforsamlingen d. 4. april blev besluttet at gennemføre totalløsningen er der d. 2. maj afholdt et afsluttende møde hos advokat Thomas Damsholt med deltagelse af Skanska og Holmsgaard A/S. 
 • Skanska accepterede, at arbejdspladsen placeres udenfor ejerforeningens område, medens ejerforeningen accepterede opstilling af en skurvogn på parkeringspladsen som velfærdsforanstaltning for håndværkerne. Herudover accepterede Skanska at forhøje rådighedsbeløbet, som udbetales kontant til ejerforeningen, med 400.000 kr. Projektet skal som udgangspunkt hvile i sig selv økonomisk og bestyrelsen vil derfor til næste års generalforsamlingens indstille, at et overskydende rådighedsbeløb udbetales som ulempegodtgørelse til ejerne/beboerne.
 • Holmsgaard A/S accepterede at forestå varslingen forud for gennemgangen og udarbejdelsen af projekterne for de enkelte lejligheder. Holmsgaard A/S accepterede herudover at forestå al kontakt med ejerne/beboerne i forbindelse med gennemførelse af projektet.

 

12. Sommerfest

 • Med baggrund i manglende tilslutning er det besluttet, at ejerforeningen ikke arrangerer sommerfest i år. Såfremt en gruppe af beboere vil stå for et arrangement vil ejerforeningen dog, efter ansøgning, kunne overveje at medvirke med et tilskud.

 

13. Næste møde

 • Tirsdag d. 2. august kl. 19.00 hos ML.

 

14. Eventuelt

 • BJ og HJ nævnte, at der nogle steder trænger til oliering af træværket, bl. a ved indgangspartierne.
 • AJ nævnte, at vi inden alt for længe skal overveje maling af opgangene. 

Bestyrelsesmøde 22. mar 2018

Bestyrelsesmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS) og Hanne Jørgensen (HJ).
Afbud: Erik Bremer Sørensen (ES), Martin Sun Larsen (ML) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).
 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3. Orientering

 • Politiet har d. 12. februar sprængt ruden i hoveddøren i Sundby Parkvej 1. Vi havde en forventning om at politiet ville iværksætte arbejdet med isætning af ny rude. Det skete ikke og det forsinkede sagen. Ruden er nu isat, men der er fortsat usikkerhed om hvem der skal betale. I følge Helle Scharla må vi nok lade forsikringen betale og så må forsikringsselskabet gøre regres overfor politiet. Med baggrund i de gentagne problemer med en lejer i Sundby Parkvej 1 har vi bedt udlejer om at ophæve lejekontrakten. Det var allerede sket og lejer er flyttet.
 • AJ har købt 115 m isoleringsbånd til altandøre til fri afhentning.
 • En lejer har spurgt til leje af et ledigt kælderrum. Det er accepteret, idet ejerforeningen forudsætter at få en kopi af lejekontrakten indgået med ejeren af kælderrummet.
4. Nyt fra grundejerforeningen
 • I forbindelse med fjernelse af efeu ved gavlene har det været nødvendigt også at fjerne hybenbuskene. Bedene vil nu blive reetableret med plantning af hyben. Et forslag om etablering af en bøgehæk og flisegang langs gavlen med tilhørende brugsret for ejer af gavllejligheden blev afvist.
 • Etape 4 har et ønske om opsætning af nyt hegn langs cykelstien og evt. lukning af adgangen til cykelstien med plantning af hyben. Alternativt ønskes der opsætning af skilte med privat område. Herudover ønskes der opsætning af lys ved ladcykelpladsen og videoovervågning ved cykelpladserne ved gavlen. Den endelige stillingtagen til ønskerne afventer generalforsamlingen i etape 4.
 • Der er fortsat rod i miljøstationen og det overvejes at udskifte en eller 2 containere fra husholdningsaffald til plastikaffald. En fjernføler til lys vil blive flyttet.
 • Der er fremsat forslag til en ny parkeringsordning med elektronisk registrering til erstatning af parkeringskortene. Der blev dog udtrykt tilfredshed med den nuværende ordning og forslaget er indtil videre stillet i bero.
5. Økonomi
 • AJ og FS har været til budgetmøde hos DEAS. Der foreslås fortsat fritagelse for opkrævning af ejerforeningsbidrag i december måned. Der er ikke afsat penge til advokat og rådgiver, idet Skanskaprojektet som udgangspunkt hviler i sig selv. Der er til gengæld afsat 200.000 kr. til dørautomatik.
 
6. Rengøring
 • Der er fortsat rod på enkelte reposer og på sidste møde blev det aftalt, at bede DEAS om at skrive til de pågældende beboere og gøre dem opmærksom på, at effekter, som står på reposen i strid med husordenen, skulle fjernes. Helle Scharla har dog meddelt, at det vil forudsætte, at husordenen ændres så den følger kommunens regler, hvilket betyder, at der ikke må henstå skostativer og barnevogne i opgangene.
 
7. Røglemme
 • Intet nyt. Vi afventer fortsat hvilke tiltag etape 2, som har foranlediget undersøgelsen gennemført, vil tage med henblik på eventuel fortsat at benytte røglemmene til manuel ventilation.
8. Dørautomatik
 • Der vil blive afholdt møde med firmaet bag tilbuddet i løbet af april/maj måned..
  
9. Udskiftning af vand- og varmemålere
 • AJ vil i samarbejde med Helle Scharla indhente 3 tilbud på udskiftning af målere. Der skal i tilbuddene tages hensyn til etableringsomkostninger, evt. mulighed for at leje målerne, og priser på udarbejdelse af varmeregnskab.
10. Ventilationsanlæg
 • Der er fortsat problemer med for dårlig ventilation i Sundby Parkvej 10. Det blev besluttet, at afvente det årlige eftersyn af Logic Air inden der tages stilling til hvilke tiltag, der skal tages.
11. Aftale med Skanska vedr. udbedring af fejl og mangler
 • Der er udsendt materiale til alle lejlighedsejerne. FS har gjort indsigelse mod, at Skanska nu ønsker 90 % af kompensationsbeløbet for at udbedre manglerne incl. tilsyn mod et tidligere tilbud på 85 %. Der er i øvrigt flere ejere, der har givet udtryk for, at de finder priserne for udbedring af mangler meget høje. Herudover har ejerforeningen fortsat et ønske om at få byggepladsen placeret udenfor ejerforeningens område.
  
12. Generalforsamling
 • Der er fremsendt 3 forslag til generalforsamlingen. Forslagene omfatter bl. a. forbud mod udleje via Airbnb, krav om tilbagebetaling af det tidligere indbetalte beløb til Skanska, som betaling for et evt. parkeringshus og pålæg til bestyrelsen om at tage kontakt til kommunen for at få en ny miljøstation. Helle Scharla har ikke ment, at forslagene kunne vedtages på en generalforsamling, og har aftalt med forslagsstillerne, at de evt. kan tage emnerne op under eventuelt.
  
13. Næste møde
 • Der er ikke fastsat nyt møde.
  
14. Eventuelt
 • Intet til referat.

Bestyrelsesmøde 30. jan 2018

Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (ES), Hanne Jørgensen (HJ) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).
 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3. Orientering

 • Der er gennemført faldprøver på alle elevatorer. Faldprøver gennemføres hvert 3. år.
 • Ejerforeningen har givet tilladelse til oprettelse af en handicapplads. Det er en betingelse, at ansøger selv betaler ParkZone for skiltningen.
 • Ejerforeningen har modtaget 2 anmodninger om postnøgler til hhv. Årstiderne og Skagen Food. Anmodningerne er afvist med henvisning til tidligere beslutninger i bestyrelsen om ikke at udlevere nøgler til leverandører.
 • Der er nytårsaften sket skade på en rude på 1. sal i forbindelse med stenkast fra Øresundsvej. Skaden er anmeldt til Codan.  
4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Etape 4 har stillet forslag om hegn med låge ud mod cykelstien for at hindre gennemgang og hundeluftning mm. på de grønne områder. Der var ikke flertal for forslaget. Der blev herefter drøftet opsætning af skilte ved alle indgange. Der blev udtrykt bekymring for etablering af en skilteskov, men etape 4 vil se på forslag til skilte.
 • Der mangler lys i mange af de små udendørs lamper. Jimmi er, sammen med elektrikeren, blevet anmodet om at gennemgå området. Et forslag om etablering af LED-lys er stillet i bero, idet det fremsendte tilbud var baseret på pærer til indendørs belysning. 
 • Med baggrund i et voldsomt rod i miljøstationen vil bestyrelsen, sammen med Sundby Rengøringsservice og Københavns Kommunen, se på muligheden for oftere tømning. Bestyrelsen henstiller i øvrigt til, at beboere, som har bil, afleverer større mængder pap, flasker mm på kommunens store genbrugsstation ved Vermlandsgade.
 • Det blev besluttet, at der kan foretages nipning af bjergfyr ved blok 9 ud mod Øresundsvej. Det skal dog sikres, at træerne ikke mistrives eller går ud.
 • Klipning af hybenroser er udsat til 2019.   
5. Økonomi
 • Et foreløbigt regnskab for 2017 viser overskud på 123.000 kr. mod budgetteret underskud på 127.000 kr. Differencen skyldes primært, at der ikke er foretaget afregning af advokat og teknisk rådgiver i den igangværende sag med Skanska.
 • AS og FS tager til regnskabs- og budgetmøde hos DEAS mandag d. 5. marts.
 
6. Rengøring
 • Der er fortsat meget rod på enkelte repos´er. Det blev besluttet, at lade DEAS skrive til de pågældende beboere og gøre opmærksom på, at effekter, der er placeret på repos´en i strid med husordenen, skal fjernes, og at eventuelle udgifter til flytning af tingene til kælderen og ekstra rengøring vil blive opkrævet sammen med fællesudgifterne. ML tager kontakt til Helle Scharla.
 
7. Røglemme
 • Der er foretaget en undersøgelse af røglemmene i etape 2. Det fremgår af den udarbejdede rapport, at røglemmene kan bruges til ventilation under forudsætning af, at der etableres hjørnebånd både udvendigt og indvendigt og at der tillige indsættes en split i vinduesrammen. Bestyrelsen vil nu overveje om der skal ske den nødvendige sikring med henblik på at tilslutte den manuelle ventilation. 
8. Dørautomatik
 • Det blev besluttet at arbejde videre med det tidligere fremsendte tilbud på etablering af dørautomatik, som bl.a. sikrer en mere nænsom lukning af dørene. FS vil aftale et møde med firmaet bag tilbuddet.
  
9. Skanska
 • Bestyrelsen har d. 24. januar holdt møde med Skanska, advokat Thomas Damsholt ogHolmsgaard. Der arbejdes fortsat med 2 modeller. En totalløsning, som omfatter udbedring af mangler i alle lejligheder, og en tilvalgsmodel, hvor den enkelte ejer kan vælge mellem udbedring af mangler og udbetaling af et kompensationsbeløb. Ved modtagelse af et kompensationsbeløb overtager ejeren selv risikoen, såfremt der på et tidspunkt, på grund af den manglende isolering, konstateres angreb af skimmelsvamp.  Bestyrelsen fremsatte herudover et ønske om, at entreprenørens skurvogne mm kan placeres på Skanskas grund, idet der i forvejen er for få parkeringspladser på vores parkeringsareal. Advokat Thomas Damsholt udarbejder udkast til bestyrelsens indstilling til forelæggelse på generalforsamlingen.  
10. Generalforsamling
 • Det er besluttet at afholde den ordinære generalforsamling i Badmintonhallen på Strandlodsvej onsdag d. 4. april kl. 18.30. AJ har bestilt lokale.  
11. Næste møde
 • Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 hos BS. 
  
12. Eventuelt
 • FBJ nævnte, at ventilationsanlægget i stueetagen i opgang 6 ikke fungerede optimalt. Der er sidste år sket udskiftning af en motor i det centrale ventilationsanlæg i opgang 10 og det kan også blive nødvendigt her.